جمشیدی گفت: شرکت هواپیمایی هما ۷۵ هزار و ۸۴۰ صندلی برای ایام اربعین و انتقال زائران به نجف در نظر گرفته است. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

جمشیدی گفت: شرکت هواپیمایی هما ۷۵ هزار و ۸۴۰ صندلی برای ایام اربعین و انتقال زائران به نجف در نظر گرفته است. منبع:باشگاه خبرنگاران جوان